تاثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس (B.licheniformis,Bacillus subtilis ) بر تراکم, فاکتورهای رشد در تراکم

چهارشنبه 26 تير 1398
15:21
backlinkamazing
تاثیر پروبیوتیک جنس باسیلوس (B.licheniformis,Bacillus subtilis ) بر تراکم, فاکتورهای رشد در تراکم های مختلف و ترکیبات لاشه میگوی سفید اقیانوس آرام( Litopenaeus vannamei)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1392
پدیدآور: حمید رییسی استاد راهنما: ولی‌اله جعفری استاد راهنما: سعید ضیایی نژاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
پروبیوتیک‌ها به عنوان عامل مهمی در توسعه آبزی پروری, افزایش میزان تولید و کاهش بیماری‌ها در نظر گرفته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه, بررسی تاثیر استفاده از باکتری‌هایBacillus subtis و licheniformisBacillusبه همراه تراکم, بر فاکتورهای رشد و قابلیت هضم میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) می‌باشد. در این تحقیق میگوها پس از ذخیره سازی با دو تیمار 250و 300 قطعه در هر متر مربع هرکدام به وسیله دو غلظت پروبیوتیکیcfu/g food 1010×4 وfoodcfu/g1010)به مدت 8 هفته مورد تیمار قرار گرفتند. در انتهای آزمایش, شاخص‌های رشد, کیفیت لاشه, قابلیت هضم و تعداد باکتـری کل مـوجود در دستگاه گوارش سنجش شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نـشان داد رشـد در تیمارهای T2 (تراکم 300 قطعه در متر مربع, پروبیوتیک CFU/g 1010×4) و T4(تراکم 250 قطعه در متر مربع, پروبیوتیک CFU/g 1010×4) نسبت به گروه شاهدC1 (300 قطعه در متر مربع با غلظت پروبیوتیک صفر) وC2(250 قطعه در متر مربع با غلظت پروبیوتیک صفر) دارای اختلاف معناداری بود (p<0.05).در تیمارهای T1 (تراکم 300 قطعه در متر مربع, پروبیوتیک CFU/g 1010) و T3(تراکم 250 قطعه در متر مربع, پروبیوتیکCFU/g 1010) رابطه معنی داری با گروه شاهد و تیمارهایT2 وT4 نشان نداد. تاثیر تراکم بر شاخص‌های رشد عدم اختلاف معناداری را بین تیمارهای مختلف بیان کرد (P>0.05). تاثیر پروبیوتیک مورد نظر بر قابلیت هضم میگوی وانامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اختلاف معنادار بین گره شاهد و تیمار‌های پروبیوتیکی بود (p<0.05). تعداد کل باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش در تیمارهای که از غلظت cfu/g1010×4 و cfu/g1010 استفاده شده بود, بترتیب؛cfu/g 0±108×8/1 وcfu/g0.5±810×1.8نشان دهنده وجود اختلاف معنادار بین این تیمارها بود(p<0.05). بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش, استفاده از غلظت cfu/g1010×4 پروبیوتیک‌هایB. subtilis وlicheniformisB. سبب بهبود شاخص‌های رشد, قابلیت هضم, ترکیبات لاشه و فلور باکتریایی دستگاه گوارش میگوی وانامی شد. همچنین مشخص شد تراکم بر شاخص رشد تاثیری نداشت. بنابراین پیشنهاد می شود که جهت افزایش میزان تولید میگوی وانامی از غلظت cfu/g 1010×4 ا‌ستفاده شود.


[ بازدید : 30 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به های کاب است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]