شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج سال تحصیلی 94- 1393 تاریخ دفا


شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج سال تحصیلی 94- 1393 تاریخ دفاع پایان نامه :96/6/5
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: مریم یوسفی استاد راهنما: معصومه پورمحمدرضا تجریشی استاد مشاور: ساحل همتی استاد مشاور: عنایت‌اله بخشی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده
دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری در یک یا چند فرایند ذهنی که به ادراک یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری مربوط می‌شود, مشکل دارند. اختلال یادگیری را می‌توان به دو دسته‌ کلامی و غیرکلامی تقسیم کرد. اختلال یادگیری غیرکلامی به‌تدریج در دوران تحول, مشخص‌تر می‌شود و ممکن است به دلیل برخی از مشکلات تحصیلی یا حرکتی, به-طور نادرست, تشخیص داده شود. هدف از این پژوهش بررسی شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج بود. مواد و روش: پژوهش حاضر, یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. از جامعه آماری دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های تحصیلی چهارم, پنجم, و ششم ابتدایی شهر کرج که در سال تحصیلی 95- 1394 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند, با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای, 640 دانش‌آموز مشتمل بر 286 پسر و 354 دختر از 4 ناحیه آموزشی انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سن دانش‌آموزان پسر و دختر عبارت بود از: 1.20±10.24 و 0.97±10.41. در مرحله اول, تمامی دانش‌آموزان منتخب, با استفاده از مقیاس کم‌توانی‌های یادگیری غیرکلامی کودکان (گلدشتاین, 2002) به شیوه انفرادی, مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از بررسی مقیاس‌های تکمیل شده, 21 دانش‌آموز (13 پسر, 8 دختر که نمره‌ی مساوی یا بالاتر از 30 در این مقیاس به‌دست آوردند), مشکوک به اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص داده شدند. سپس تمامی آنها با استفاده از سومین نسخه آزمون هوشی وکسلر کودکان (WISC-III) به شیوه انفرادی ارزیابی شدند و هوش‌بهر کلامی, عملی و کلی آنها محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از WISC-III, دانش‌آموزانی که نمره هوش‌بهر کلامی آنها, 10 امتیاز یا بیشتر, با نمره هوش‌بهر عملی آنها اختلاف داشت و نمره هوشبهر کلی آنها مساوی یا بالاتر از 85 بود دارای اختلال یادگیری غیرکلامی تشخیص داده شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و نمودارها, نمایش داده شد و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) در نرم‌افزار SPSS نسخه 22, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار هوشبهر کلامی در دانش آموزان پسر به ترتیب 11.25±94.00 میانگین و انحراف معیار هوشبهر عملی در دانش آموزان پسر به ترتیب 6.63±84.75 و میانگین و انحراف معیار هوشبهر کلی در دانش آموزان پسر به ترتیب 6.90±89.12 بود. میانگین و انحراف معیار هوشبهر کلامی در دانش آموزان دختر به ترتیب 7.50±94.08 میانگین و انحراف معیار هوشبهر عملی در دانش آموزان دختر به ترتیب 5.60±87.77 و میانگین و انحراف معیار هوشبهر کلی در دانش‌آموزان دختر به ترتیب 4.51±89.85 بود. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل واریانس, بین (هوشبهر کلامی, عملی و هوشبهر کلی) در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های چهارم, پنجم و ششم ابتدایی در سطح ‌(05/.< p) تفاوت وجود ندارد. همچنین, میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر (%1.8) تقریباً 2 برابر بیشتر از دانش‌آموزان دختر (%0.85) بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که در جمعیت عادی, میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش‌آموزان پسر تقریباً 2 برابر بیشتر از دانش‌آموزان دختر است. با توجه به شیوع نسبتاً بالای اختلال یادگیری غیرکلامی, می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق‌تر جهت شناسایی بهنگام کودکان مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی و طراحی روش‌های آموزشی و مداخله‌ای مناسب برای این گروه از کودکان, از مشکلات رفتاری و تحصیلی آنها در آینده, پیشگیری نمود.


[ بازدید : 123 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:20 ] [ backlinkamazing ]

آسیب شناسی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران"این پایان نامه با حمایتآسیب شناسی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 در شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران"این پایان نامه با حمایت و پشتیبانی شرکت ملی گاز ایران اجرا شده است"
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: معین کورائی استاد راهنما: رضا احمدی کهنعلی استاد مشاور: محمدرضا بهبودی
دانشگاه هرمزگان
چکیده
در دنیای صنعتی امروز توجه به کیفیت در سازمانها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به همین منظور الگوهای متعددی از سوی سازمانهای جهانی ارائه شده است, یکی از مهم‌ترین آن‌ها نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9001:2008 می‌باشد. شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت نسبت به پیاده‌سازی سیستم ایزو 9001 در شرکت‌های تابعه خود اقدام نموده است؛ اما علی رغم پیاده‌سازی, این سیستمها از اثربخشی لازم برخوردار نبوده و با مشکلات زیادی در برخی از شرکت‌های تابعه روبرو می‌باشند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر, شناسایی موانع اجرای موفق سیستم ایزو 9001 قبل, حین و بعد از پیاده‌سازی در شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران هست. به همین منظور آسیب‌شناسی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 مستقر در شرکت‌های گاز استانی و انتقال گاز با اتخاذ رویکردی کیفی و استراتژی پژوهشی مطالعه موردی- اکتشافی صورت گرفته است, به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری هدفمند با 11 تن از مسئولین و کارشناسان واحد تحلیل سیستمها در 7 شرکت گازی مصاحبه گردید و با استفاده از روش تحلیل تم و نرم‌افزار مکس کیوها داده‌ها تجزیه‌وتحلیل و کد گزاری شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده, تعداد 356 عبارت مهم در خصوص موانع پیاده‌سازی سیستم ایزو 9001 شناسایی‌شده که این عبارات در قالب 50 کد و 14 تم اصلی کدگذاری گردیده‌اند. مهم‌ترین موانع در مرحله قبل از پیاده‌سازی مفاهیم مرتبط با تم عدم تعهد مدیریت به سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد ضعیف سیستم آموزشی, در مرحله حین پیاده‌سازی مفاهیم مرتبط با تم عدم تأمین پیش‌نیازها از طرف ستاد جهت پیاده‌سازی ایزو و عدم تعهد مدیریت به سیستم مدیریت کیفیت و در مرحله بعد از پیاده‌سازی مفاهیم مرتبط با تم عدم تعهد مدیریت به سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد و بازخور نامناسب می‌باشند. به‌منظور رفع مشکلات موجود اجرای اقداماتی از قبیل انتخاب و انتصاب مدیران ارشد و میانی شرکت‌ها با توجه به آشنایی و مهارت و التزام ایشان به سیستم مدیریت کیفیت, برگزاری دوره‌های آموزشی به شکل منظم و منسجم, اصلاح ساختار سازمانی و ارتقاء جایگاه واحد تحلیل سیستمها در شرکت‌های تابعه و افزودن مولفه عملکرد کارکنان در ارتباط با ایزو 9001 در ارزشیابی سالیانه, پرداخت پاداش و مزایا و انتصابات پیشنهاد گردیده است.


[ بازدید : 128 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:20 ] [ backlinkamazing ]

تأثیر پرفورمنس بر اجراهای کارگردانان تئاتر معاصر ایران(در دهه‌ های 80 و 90)پایان‌ نامه‌ عملی: اجرایتأثیر پرفورمنس بر اجراهای کارگردانان تئاتر معاصر ایران(در دهه‌ های 80 و 90)پایان‌ نامه‌ عملی: اجرای پرفورمنس‌ محیطی (بر اساس کلاژی از چند موقعیت و کاراکتر نمایشی)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: فراز فلاح نژاد دلیوند استاد راهنما: فرهاد مهندس‌پور
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر و معماری
چکیده
این پژوهش به مطالعه و جست‌وجو در رابطه با شناخت تأثیرات جریان‌های متنوع پرفورمنس‌آرت بر عناصر و تکنیک‌های آثار کارگردانان تئاتر معاصر ایران بین سال‌های 1376 تا 1396 می‌پردازد. شناخت عناصر و تکنیک‌های نوین تئاتر ایران که متأثر از زمینه‌ها, راهبردها و ویژگی‌های پرفورمنس پیدایش یافته‌اند. ما به این پرسش که «عناصر و تکنیک‌هایی تئاتر معاصر ایران که برخاسته از راهبردها و شیوه‌های پرفورمنس‌آرت هستند, متأثر از کدام زمینه‌ها بوده و چگونه مورداستفاده قرارگرفته‌اند و این تکنیک‌ها و عناصر چه تأثیری بر شکل‌گیری آثار نمایشی کارگردانان تئاتر معاصر ایران داشته‌اند؟» می‌پردازیم. با توجه به اینکه, پدید آمدن جنبش پرفورمنس‌آرت مبتنی بر پرتاب‌شدن پیکر فعال آدمی (هنرمند یا مخاطب) به درون اثر هنری بوده است و این رویداد بستگی به زمینه‌ها و تحولاتی دارد که بدون فهم آن تحولات هنر پرفورمنس قابل‌درک و اجرا نخواهد بود, پژوهش حاضر, ضمن معرفی نمونه آثار متنوع به زمینه‌ها و جریان‌های عمده‌ی پرفورمنس در ایران و نیز ویژگی‌های موجود در آثار مطرح‌شده, تأثیری را که بر آثار کارگردانان تئاتر معاصر ایران داشته‌ موردبررسی قرار‌می‌دهد. این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی, ضمن استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی بهره می‌برد. علی‌رغم این‌که تئاتر ایران در سال‌های میان 1376 تا 1396 متأثر از یک فضای تجاری‌سازی و کالاشدگی هنر است تا یک زمینه‌ی بازِ سیاسی و اجتماعی که در آن امکان دگرگونی به سمت ایده‌های رادیکال و آلترناتیو وجود داشته‌باشد. با این‌حال هنرمندان تجربه‌گرا و آزاداندیش با ایده‌های بومی و متفاوت نمونه‌ی متنوعی از آثار اجرایی را مبتنی بر جنبش‌های هنر مفهوم‌گرایانه و هپنینگ‌ها به مخاطبان خود عرضه کرده‌اند.


[ بازدید : 131 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:20 ] [ backlinkamazing ]

عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر نقاط ضعف کنترل داخلی و چسبندگی هزینه بر دستکاری فعالیت‌های واقعی در شعنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر نقاط ضعف کنترل داخلی و چسبندگی هزینه بر دستکاری فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: الهه محمدی استاد راهنما: زهره حاجیها
دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت
چکیده
اهداف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و چسبندگی هزینه‌ها بر دستکاری فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که از حیث هدف کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورس اوراق بهادار و سایت کدال استخراج شده است. داده‌های نمونه مربوط به 146 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میان ضعف با اهمیت کنترل داخلی شرکت‌ها و دستکاری فعالیت‌های واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم به طور کلی وجود ارتباط منفی و معنی‌داری تأیید شده یعنی با افزایش دستکاری فعالیت‌های واقعی چسبندگی هزینه کاهش می‌یابد. و به این معنی است که دستکاری فعالیت‌های واقعی تأثیر معکوس و معنی دار بر چسبندگی هزینه‌ها دارد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم, بررسی ضعف با اهمیت کنترل داخلی شرکت‌ها بر چسبندگی هزینه‌ها نشان داد که ضعف با اهمیت کنترل داخلی تأثیر معنی‌دار بر چسبندگی هزینه‌ها ندارد.


[ بازدید : 87 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:20 ] [ backlinkamazing ]

عنوان پایان نامه :تأثیر دو شیوه تمرینی تناوبی شدید (HIIT ) و تداومی بر بیان ژنی αPGC-1 و VEGFدر بافعنوان پایان نامه :تأثیر دو شیوه تمرینی تناوبی شدید (HIIT ) و تداومی بر بیان ژنی αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبی موش‌های نر ویستار
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: نرگس یزدانیان استاد راهنما: محمدرضا اسد استاد مشاور: مصطفی رحیمی جونقانی
دانشگاه پیام نور استان البرز
چکیده
چکیدهمقدمه: تأثیر ورزش بر فاکتورهای سازنده‌ی عروق, موضوعی است که به تازگی توجه بسیاری از پژوهشگران را در دنیا به خود جلب کرده است. اما موضوعی که تاکنون بدان پرداخته نشده, تأثیر دو شیوه‌ی تمرینی تناوبی شدید (HIIT) و تداومی بر بیان ژنی PGC1α وVEGF در بافت قلبی موش‌های نر ویستار می‌باشد. روش پژوهش: بدین منظور 24 سر رت نر ویستار تهیه و تصادفی به چهارگروه HIIT (n=6), گروه تداومی (n=6), گروه کنترل پایه (n=6) و گروه کنترل 8 هفته بدون تمرین (n=6) تقسیم شدند. پروتکل تمرین تداومی و HIIT پس از دو هفته آشنا‌سازی به مدت 8 هفته دویدن روی تردمیل و هر هفته 5 جلسه تمرین اجرا شد. پروتکل تداومی با شدت 15 تا 30 متر در دقیقه (تقریباً معادل 70 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و به مدت 15 تا 60 دقیقه به مدت 8 هفته اجرا شد. پروتکل تمرین HIIT با شدت 28 تا 55 متر در دقیقه (معادل 85 تا 100 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و با تناوب 1 به 1 و 4 تا 8 ست تناوب شدید 1دقیقه‌ای با ست‌های استراحت 1 دقیقه‌ای بین آنها در مدت 8 هفته اجرا شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین رت‌ها بافت برداری شدند و میزان بیان متغیرها به روش RT-PCR سنجیده شدند. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها, آزمون آنووای یک طرفه (one wey ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) جهت تعیین معنی‌داری اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. وزن نمونه‌ها در پایان پژوهش اختلاف معناداری را بین گروه‌ها نشان نداد. میزان بیان ژن ‌α1-PGC در هر دو گروه تمرین تناوبی و استقامتی تداومی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد (001/0 = P). هرچند این اختلاف بین گروه‌های تمرینی (تناوبی و استقامتی تداومی) و کنترل (کنترل و کنترل 8 هفته) معنادار نبود(P=0/98) (P=0/77). از طرفی میزان بیان ژن VEGF در پایان 8 هفته اختلاف معناداری را بین گروه‌های پژوهشی نشان نداد (066/0=P). هرچند یک افزایش غیرمعناداری در میانگین گروه‌های تمرین نسبت به کنترل مشاهده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اجرای تمرین HIIT و تمرین تداومی به مدت 8 هفته هر دو موجب افزایش معنی دار در بیان ژن PGC-1α (001/0 =P) در عضله قلبی موش‌های نر ویستار شد, اما هر دو نوع تمرین تداومی (149/0 =P) و HIIT (186/0 =P) تأثیر معنی‌داری بر بیان VEGF در عضله قلبی موش‌های نر ویستار مشاهده نشده است. واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید, تمرین استقامتی تداومی, آنژیوژنز, PGC-1α, VEGF.


[ بازدید : 113 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:20 ] [ backlinkamazing ]

بررسی جهت‌گیری آمریکاپژوهی در رساله‌های دکتری روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه‌های تهران پس ازبررسی جهت‌گیری آمریکاپژوهی در رساله‌های دکتری روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه‌های تهران پس از انقلاب اسلامی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
موضوع: علوم سیاسی
پدیدآور: احسان شریف روحانی استاد راهنما: اصغر کیوان‌حسینی استاد مشاور: محسن خلیلی
دانشگاه فردوسی مشهد, پردیس بین‌الملل
چکیده
نقش محوری ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرتی جهانی در روند شکل‌گیری و پیشبرد تحولات بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و فراتر از آن , به تدریج باعث شد که موضوع آمریکا به یکی از محورهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف تبدیل شود. بر این اساس, دو رویکرد در آمریکاپژوهی مد نظر قرار گرفته که لیبرال و انتقادی هستند. رویکرد انتقادی در قالب اندیشه‌های مارکسیستی, فرانسوی و آلمانی نگاه منفی و رویکرد لیبرال نگاه مثبت به آمریکا دارد. در ایران هم پژوهش‌های مختلفی در خصوص آمریکا انجام گرفته است. ما در این پژوهش می‌خواهیم به واکاوی رویکرد ایرانیان در آمریکاپژوهی بپردازیم. از همین رو, جامعه فرهیخته دانشگاهی را در مقطع دکتری و در رشته‌های روابط بین‌الملل و علوم سیاسی, در مقطع زمانی پس از انقلاب اسلامی انتخاب کردیم. فرضیه‌ پژوهش بیان می‌کند که آمریکاپژوهی در ایران پس از انقلاب اسلامی و درسطح دانشگاهی, به طور عمده از "رویکرد و جهت‌گیری دولتی" نسبت به سیاست خارجی و نقش جهانی و منطقه‌ای ایالات متحده تأثیر گرفته است. این نوع اثرپذیری, در مواردی, تا سطح "بدبینی افراطی" یا "تابوگرایی" پیش رفته است.پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران صورت گرفته و طی آن چهارده رساله واکاوی شده است. برای آزمون فرضیه, سه روش تفسیری, آماری و بینامتنی مورد استفاده قرار گرفته است. در قالب روش تفسیری, سه جهت‌گیری بدبینانه, همدلانه و واقع‌گرایانه برای رساله‌ها تعریف شده است. بدین ترتیب, جملات و عبارات مصداق جهت‌گیری‌های یاد شده را از دل رساله‌ها بیرون کشیده و سپس با استفاده از روش آماری سوگیری کلی رساله‌ها را مشخص می‌کنیم. ترکیب دو روش تفسیری و آماری نگاه کلی همه رساله‌ها را بدبینانه نشان می‌دهد. سومین روش مورد استفاده در این پژوهش روش بینامتنی است. این روش, متون را در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌کند که در پژوهش حاضر, توجه را به سوی نگاه بدبینانه معطوف می‌نماید. روش بینامتنی همچنین شرایط اجتماع را بر نگارش متون تاثیرگذار می‌داند. این امر ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به ذهن متبادر می‌سازد. این پژوهش شش فرضیه فرعی نیز دارد که اثبات چهار مورد از آنها به اثبات فرضیه اصلی کمک می‌کند. متغیر مستقل موجود در این فرضیه‌ها "تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا", "دانشگاه محل تحصیل", "سطح تحلیل رساله‌ها" و "نوع نظام بین‌الملل" می‌باشد که همگی به ایدئولوژی جمهوری اسلامی پیوند دارند. در پایان و با توجه به دستاوردهای پژوهش, نظریه‌ای را ارائه می‌دهیم: "ایدئولوژی حاکم بر کشورها و نوع روابط آنها با ایالات متحده, بر نوع آمریکاپژوهیشان تاثیرگذاراست."


[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:19 ] [ backlinkamazing ]

گامی در جهت طراحی نوین فضا های دانشکده های معماری; عنوان پایان نامه عملی: بازطراحی دانشکده معماری وگامی در جهت طراحی نوین فضا های دانشکده های معماری; عنوان پایان نامه عملی: بازطراحی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه سوره
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: مصطفی یزدانی استاد راهنما: سیاوش افشار
دانشگاه سوره
چکیده
در شهرهایی که ما اکنون زندگی میکنیم تراکم جمعیت و گرانی زمین مالکیت فضا های آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است و فضای های دانشکده های معماری را دستخوش تغییرات ناخوشایند کرده تا جایی که فضاهای آموزشی جدید در چند آپارتمان تغیر کاربری داده شده خلاصه میشود و این نادیده گرفتن فضاهای آموزشی که یقینا با افکار چند بعدی دانشجویان این رشته که خود خالق فضا هستند متناقض بوده و افکار نو گرایانه آنها را ضعیف کرده و به تفکرات کلیشه ای موجود سوق میدهد . عدم احساس حس تعلق به مکان و ضعیف بودن تعاملات اجتماعی در بین دانشجویان محرک اصلی این پژوهش بوده است .پژوهش ها از طراحی پرسشنامه و منابع کتابخانه ای و در نهایت استفاده از گزارش های سازمان های مرتبط با امر آموزش و مصاحبه با اساتید ایرانی و خارجی و کارمندان دانشکده برای بروز بودن پژوهش استفاده شده .سرانجام با شناخت کامل از استاندارها و دست آوردهای جدید در طراحی ساختمانهای آموزشی دانشکده های معماری شروع به باز طراحی دانشکده معماری دانشگاه سوره در یک سایت با دسترسی عالی و توپوگرافی مناسب به مساحت حدوداً 44000 متر مربع اقدام کردم که تا امکان جانمایی برای فعالیت های اجتماعی و تعاملات دانشجویان با دانشجویان دیگر و اساتید بوجود بیاید و غریبگی و دلزدگی دانشجویان با این محیط ها به حداقل برسد ؛ ونیز سعی شده که حس تعلق به مکان که عامل اصلی بهره وری و بازدهی مناسب فضا های آموزشی میباشد بیشتر وجهه عملی پیدا کند .


[ بازدید : 100 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:19 ] [ backlinkamazing ]

عنوان پایان‌نامه: طراحی مدرسه دخترانه دوره اول متوسطه با رویکرد بیانیه های روان شناسی محیط-محرک هایعنوان پایان‌نامه: طراحی مدرسه دخترانه دوره اول متوسطه با رویکرد بیانیه های روان شناسی محیط-محرک های محیطی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: سوده احمدی استاد راهنما: محمد ایرانمنش
دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده هنر و معماری
چکیده
پژوهش پیش رو با هدف ارائه طراحی معماری, مدرسه دوره اول متوسطه ی دخترانه در شهر شهرکرد استان چهار محال و بختیاری انجام شده است. از اهداف اصلی و مهم یک مدرسه تحقق فرایند یادگیری به شکل عمیق و کارآمد آن است و از آنجا که یادگیری و آموزش در محیط های یادگیری و آموزشی انجام می گیرد, نمی توان از تاثیرات اینگونه محیط ها بر مخاطبین ویژه شان و بر چگونگی فرایند یادگیری غافل بود. همچنین از سویی, وجود الگویی غالب برای مدارس در ایران که به علت های مختلف و یک نیاز فوری, به وجود آمده است, در موارد بسیاری محیط هایی مطلوب نیستند. این مسائل می طلبید که بازنگری دقیقی در طراحی این فضا ها صورت گیرد. در کنار جریان به وجود آمده برای مطالعه, طراحی و ساخت فضاهای مطلوب آموزشی, در این پژوهش نیز, بر اساس بیانیه های روانشناسی محیط و تاثیرات محرک های محیطی بر رفتار و شناخت مخاطبین طرح, طراحی یک مدرسه دوره ی اول متوسطه دخترانه انجام گرفته است.


[ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:19 ] [ backlinkamazing ]

عنوان پایان نامه - ارائه یک روش تشخیص هویت مبتنی بر نقاط کلیدی با استفاده از الگوی رگهای پشت دست پاعنوان پایان نامه - ارائه یک روش تشخیص هویت مبتنی بر نقاط کلیدی با استفاده از الگوی رگهای پشت دست
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: عاطفه شانقی استاد راهنما: محسن رحمانی
موسسه آموزش عالی شهاب دانش, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
چکیده
در ‌این پژوهش روشی برای تشخیص هویت افراد, مبتنی بر تصویر رگ‌های پشت دست ارائه خواهد شد. حالت رگ‌های هر شخص مانند اثر انگشت او یک ویژگی منحصر بفرد است. وضعیت رگ‌ها حتی میان دوقلوهای همسان هم ناهمسان است. به علاوه رگ های دست چپ و راست یک انسان هم با یکدیگر تطابق ندارد, تنها مشخصه‌ای از رگ‌ها که با گذشت زمان تغییر می‌کند, اندازه آنهاست. بنابراین از همین ویژگی برای تشخیص هویت افراد می توان استفاده کرد. در روش‌ شناسایی از روی رگ‌ها, نور مادون قرمز به کف دست تابانده می‌شود. با این کار وضعیت رگ‌هایی که زیر پوست قرار دارند به دست می‌آید. ‌این روش برای استفاده در سیستم‌های کنترل ورودی تحت پوشش شبکه بسیار مفید است. تشخیص هویت سه مرحله دارد: فاز اول پیش‌پردازش که این مرحله شامل باینری کردن تصویر, الگوریتم‌های مورفولوژی و فیلتر حذف نویز می‌باشد. فاز دوم استخراج ویژگی که در این مرحله استخراج ویژگی با استفاده از الگوریتم سیفت انجام می شود. فاز سوم تطبیق که در این مرحله از فاصله اقلیدسی استفاده کرده‌ایم. هدف این پژوهش, ارائه یک رویکرد جدید مبتنی بر ویژگی سیفت برای تشخیص هویت افراد از طریق الگوی رگ های پشت دست است. برای پیاده‌سازی روش پیشنهادی از پایگاه داده ان‌سی‌یو‌تی استفاده کردیم.تعداد نمونه‌ها در این پایگاه داده شامل 2040 تصویر از 102 نفر به طوری که از هر نفر تعداد 10 تصویر از دست راست و 10 تصویر از دست چپ می‌باشد. . نتایج حاصل نشان می‌دهد که دقت روش پیاده‌سازی شده 66/99 درصد می‌باشد که دقت بسیار خوبی را در مقایسه با روشهای دیگر دارد.


[ بازدید : 107 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:19 ] [ backlinkamazing ]

تابلوسازی راهنما طبقاتتابلوسازی راهنما طبقات

تابلو راهنما کاربرد بسیاری جهت راهنمایی عموم دارد ،تابلوی مناسب در جای مناسب مانند یک راهنمای درست می ماند که از آشفتگی جلوگیری میکند. تابلو سازی تابلوهای راهنمای طبقات جهت اطلاع رسانی و تفکیک در مورد بخش ها،واحدها واتاق های مربوط به یک ساختمان تولید می گردند. جهت توضیحات و اطلاعات بیشتر به منوی خدمات تابلوسازی مراجعه نمائید.


[ بازدید : 88 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:19 ] [ backlinkamazing ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس قطعات زیربندی و راهسازی و سنگ شکن سوالات استخدامی اموزش و پرورش نوار خطر خرید فالوور اینستاگرام
بستن تبلیغات [X]